Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BURMISTRZ GMINY KŁECKO » Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne działania Burmistrza Gminy Kłecko

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest Burmistrz (wójt, Prezydent). Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 27) nie można łączyć funkcji Burmistrza oraz jego zastępcy z:
  1. funkcją wójta/ burmistrza/prezydenta lub jego zastępcy w innej gminie,
  2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest Burmistrzem lub zastępcą,
  3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
  4. mandatem posła lub senatora.
W/g art. 30 Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 31 Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo Burmistrz lub działający z jego upoważnienia zastępca, samodzielnie albo z inną osobą upoważnioną przez Burmistrza. Jeżeli taka czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez skarbnika upoważnionej. Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Burmistrz może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Między innymi opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
     
      W/g art. 33 Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji Burmistrza należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu.
Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Burmistrz  i przysługuje mu wyłączne prawo do:
1.    zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
2.    emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
3.    dokonywania wydatków budżetowych,
4.    zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5.    dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6.    blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Burmistrz  przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Eugeniusz Kołodziejczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (10/06/2003 12:27:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (25/09/2003 14:54:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: E. Kołodziejczak (03/12/2015 08:26:47)