Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BURMISTRZ GMINY KŁECKO » Tryb działania

Tryb działania

Tryb działania Burmistrza
      Tryb pracy Burmistrza określony jest w Rozdziale  IX  Statutu Gminy Kłecko - Uchwała  nr  VI/43/03  Rady   Miejskiej  Gminy   Kłecko z dnia 22 kwietnia 2003r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z  27 maja 2003r. Nr 85, poz. 1628.
(wyciąg ze Statutu)
Rozdział IX. Tryb pracy Burmistrza
§ 114.
Burmistrz wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 115.
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 116.
Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.
Ponadto w zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy Burmistrz składa jednoosobowo lub działający z jego upoważnienia zastępca, samodzielnie albo z inną osobą upoważnioną przez Burmistrza. Jeżeli taka czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez skarbnika upoważnionej.
Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń.
W przypadkach nie cierpiących zwłoki Burmistrz może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
W/g art. 33 ustawy o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji Burmistrza należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Eugeniusz Kołodziejczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (13/06/2003 10:29:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (30/09/2003 08:56:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: E. Kołodziejczak (21/03/2014 11:30:10)