Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Dostęp do innych informacji publicznych

Dostęp do innych informacji publicznych

Dostęp do innych informacji publicznych i danych ze zbiorów danych osobowych
Informacje publiczne nie udostępnione w BIP.  
     
      Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.      
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez organ dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
   W Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są Kierownik USC i inspektorzy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie posiadanych kompetencji, natomiast w gminnych jednostkach organizacyjnych ich kierownicy lub upoważnieni pzez nich pracownicy.
Zasady udostępniania informacji publicznej zawiera poniższe Zarządzenie Nr 02/2013 Burmistrza z 10 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
   
Informacje ze zbioru danych osobowych.  
      
        Sprawy udostępniania informacji ze zbioru danych osobowych odrębnie uregulowane są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998r.  W przypadku potrzeby uzyskania tego typu informacji, należy wystąpić z wnioskiem do właściwej (posiadającej określony zbiór danych osobowych) instytucji.
Do pobrania wnioski o udostępnienie informacji:

Publicznej

*.doc (15,5 KB)

*.pdf (65,1 KB)

Ze zbioru danych osobowych

*.doc (21,5 KB)

*.pdf (73,3 KB)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: E. Kołodziejczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (14/05/2003 09:15:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (31/08/2004 12:33:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: E. Kołodziejczak (03/12/2015 08:44:21)