Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » JEDNOSTKI POMOCNICZE (sołectwa/osiedle)

Jednostki pomocnicze (sołectwa/osiedle)

Jednostki pomocnicze gminy - sołectwa i osiedle
Sołectwa i osiedle są jednostkami pomocniczymi Gminy Kłecko.  

      Na terenie Gminy Kłecko znajdują się 22 sołectwa (w tym jedno w mieście Kłecko) oraz Osiedle nr 1 w Kłecku, w których funkcję sołtysów i przewodniczącego zarządu w obecnej kadencji pełnią i poprzednio pełniły następujące osoby:

 


 WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW, ADRESY  e-mail:   (więcej)

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze:

 • sołectwa oraz dzielnice,
 • osiedla i inne.
      Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectw i osiedli sprawuje Rada Miejska Gminy Kłecko, Burmistrz i  Skarbnik Gminy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 
 • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
 • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:
 • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.
Organami uchwałodawczymi osiedli w Kłeckuzebrania ogólne mieszkańców.
Organami wykonawczymi osiedli są:
 • zarządy osiedli,
 • z przewodniczącymi  zarządu na czele.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: E.K.
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (10/06/2003 09:18:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (15/01/2007 15:32:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: E. Kołodziejczak (19/11/2018 10:04:02)