Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KONSULTACJE SPOŁECZNE » Konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko - aktualizacja.

 Kłecko, 25 paździenika 2016 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2016 r. poz. 672) oraz  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353),

Burmistrz Gminy Kłecko

informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie sporządzenia Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko - aktualizacja.

 

Z treścią Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko - aktualizacja można zapoznać się:

         w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Kłecku, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, pok. 8, piętro I, w godzinach pracy Urzędu,

         na stronie internetowej www.bip.klecko.pl, w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.


Uwagi i wnioski do ww. dokumentu, można składać w terminie do dnia 8 listopada 2016 r.:

         w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko,

         ustnie do protokołu,

         za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: klecko@klecko.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa        w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Kłecko.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu 8 listopada 2016 r pozostaną bez rozpatrzenia.

Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko - aktualizacja.


                                                                                  ZASTĘPCA BURMISTRZA
                                                                                  /-/ Joanna Cieślińska