Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś euro » Archiwum - przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

W związku z planowanym remontem drogi gminnej - parking i odwodnienie ul. Czerniejewska w Kłecku Burmistrz Gminy Kłecko prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

  • wjazd z kostki betonowej

  • odwodnienie

  • parking z kostki ze ściekiem

 

 

Termin wykonania zamówienia: do 25 sierpnia 2010r.

 

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zadania. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.- cena 100%. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Do ofert należy dołączyć kosztorys ofertowy który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać do dnia: 2010-07-26 do godz. 10:00.

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski Gminy Kłecko; ul. Dworcowa 14; 62-270 Kłecko,

pokój nr 4 sekretariat.

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:
  • Barbara Redzik, tel. (061) 4270 125 wew. 213 - sprawy formalno-prawne.
  • Stanisław Chmielewski tel. (061) 4270 125 wew. 304 -dot. przedmiotu zamówienia.

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: