Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » RADA MIEJSKA Gminy Kłecko » Zadania i kompetencje Rady

Zadania i kompetencje Rady

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
Zgodnie z art. 15 i 16  Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.
Są to między innymi:
  • uchwalanie statutu gminy,
  • uchwalanie budżetu gminy,
  • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w  odrębnych ustawach.
Zgodnie z art. 18a. Rada gminy w celu kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
Zgodnie z art. 21 Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym Burmistrz zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady. Działalność Rady i wszystkich organów Rady jest jawna, dlatego mieszkańcy Gminy mają prawo wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji - należy im to zapewnić.