Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » RADA MIEJSKA Gminy Kłecko » Komisje Rady

Komisje Rady

Komisje Rady Miejskiej Gminy Kłecko >>>>

KOMISJE STAŁE RADY - Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.11.2010r, w sprawie określenia nazw, zakresu działania komisji stałych Rady 

1. Komisja rewizyjna - do zakresu działania Komisji należą sprawy:

   Rada gminy kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną (art.18a Ustawy o s.g.). W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wybiera rada. Vceprzewodniczącego komisji wybiera komisja na swym pierwszym posiedzeniu. Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność viceprzewodniczący.

 1.
Roman Winiarski - Przewodniczący                  
 2.
Marlena Gręzicka - Wiceprzewodnicząca    
 3.
Marcin Stolarek - członek
 4.
Marcin Kaczmarek - członek


2. Komisja Rolno - Gospodarcza, Przemysłu i Budżetu - do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • intensyfikacji gospodarki rolnej, wprowadzanie nowoczesnych technologii i standardów produkcji,
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego i gospodarki mieszkaniowej
 • targowisk,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • rzemiosła, handlu i gastronomii,
 • wynikające z ustawy o finansach publicznych.
 1.
Eugeniusz Cieślewicz Przewodniczący
 2.
Bartosz Chodyński - Wiceprzewodniczący     
 3.
Stanisław Borkowski - członek
 4.
Michał Stosio- członek

 

 

 


3. Komisja Oświatowo Społeczna - d
o zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • polityki prorodzinnej,
 • promocji Gminy.
 1.
Waldemar Gołochowicz - Przewodniczący        
 2.
Ewa Maćkowiak - Wiceprzewodnicząca        
 3.
Alina Witkiewicz - członek
 4.
Kasprzyk Mariusz - członek

 

 

 


Do zadań komisji stałych należy:

 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę lub inne komisje.
   Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wybiera rada. Vceprzewodniczącego komisji wybiera komisja na swym pierwszym posiedzeniu. Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność viceprzewodniczący.

INNE KOMISJE - Rada gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy (art.21 ustawy o samorządzie gminnym). Pracami komisji kieruje przewodniczący lub viceprzewodniczący. Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa rada w uchwale o powołaniu komisji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: E K
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (09/06/2003 15:54:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (12/01/2015 15:05:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: E. Kołodziejczak (01/12/2015 22:44:13)