Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » UCHWAŁY Rady Miejskiej » Rejestr uchwał Rady kadencja 2014 - 2018 » Rejestr uchwał Rady Miejskiej - 2017 r.

Rejestr uchwał Rady - 2017r. (kadencja 2014-2018):

 Data sesji

 Nr uchwały

w sprawie 

Link 

 

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

 01.03.2017r.  XXX/164/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

treść:

 
 01.03.2017r.  XXX/165/17 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2017-2025  treść :  
 01.03.2017r.  XXX/166/17 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadanie inwestycyjne  treść:  
 01.03.2017r.  XXX/167/17

Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłecko, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/168/17

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn. „remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kłecko”

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/169/17

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/170/17 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Kłecko.  treść:  
 01.03.2017r.  XXX/171/17

Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2017r.

 treść :  
 01.03.2017r.  XXX/172/17

Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2017r.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/173/17

Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego Gmina Kłecko jest organem prowadzącym, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/174/17

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłecko.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/175/17

Uchwała w sprawie zgłoszenia sołectwa Zakrzewo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 treść:  
 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 27.03.2017r.  XXXI/176/17

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 treść:  
  XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 29.03.2017r.

 XXXII/177/17

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  treść:  
 29.03.2017r.  XXXII/178/17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.  treść:  
 29.03.2017r.  XXXII/179/17

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 treść:  
     XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO    
 11.04.2017r.  XXXIII/180/17

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025

 treść:  
 11.04.2017r.  XXXIII/181/17

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 treść:  
 11.04.2017r.  XXXIII/182/17

Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłecku”

treść:
 
 11.04.2017r.  XXXIII/183/17

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria

 treść:  
  XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO  
 17.05.2017r.  XXXIV/184/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  treść:  
 17.05.2017r.  XXXIV/185/17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.  treść:  
 17.05.2017r.  XXXIV/186/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 7 marca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bielawy - Pruchnowo.  treść:  
 17.05.2017r.  XXXIV/187/17 Uchwała w sprawie podziału Sołectwa Bielawy - obejmującego wsie Bielawy i Pruchnowo oraz utworzenia Sołectwa Bielawy i Sołectwa Pruchnowo.  treść:  
 17.05.2017r.  XXXIV/188/17 Uchwała w sprawie uchwalenia statutów Sołectwa Bielawy i Sołectwa Pruchnowo.  treść:  
 17.05.2017r. XXXIV/189/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kłecko.  treść:  
 XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 26.05.2017r.  XXXV/190/17

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 treść:  
 26.05.2017r.  XXXV/191/17

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.

 treść:  
 XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 31.05.2017r.  XXXVI/192/17

Uchwała w sprawie sprostowania błędów pisarskich w Uchwale nr XXXIV/184/17 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 treśc:  
 31.05.2017r.  XXXVI/193/17 Uchwała  w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  treść:  
 31.05.2017r.

 XXXVI/194/17

Uchwała w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
 treść:  
 31.05.2017r.  XXXVI/195/17 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr VIII/37/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłecko  treść:  
  XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 28.06.2017r.  XXXVII/196/17 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2016 rok.  treść:  
 28.06.2017r.  XXXVII/197/17 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko absolutorium za 2016 rok.  treść:  
 28.06.2017r.  XXXVII/198/17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.
 treść:  
 28.06.2017r.  XXXVII/199/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  treść:  
 28.06.2017r.  XXXVII/200/17 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  treść:  
 28.06.2017r.  XXXVII/201/17 Uchwała w sprawie w sprawie ujednolicenia nazwy ulicy na terenie miasta Kłecka.  treść:  
 28.06.2017r.  XXXVII/202/17 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXVI/195/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłecko  treść:  
 28.06.2017r.  XXXVII/203/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Waliszewo - działki nr 41/4 i nr 41/5.  treść:  
 28.06.2017r.  XXXVII/204/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych  treść:  
 28.06.2017r.  XXXVII/205/17 Uchwała w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania  treść:  
 XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 19.07.2017r.  XXXVIII/206/17  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.
 treść:  
 19.07.2017r.  XXXVIII/207/17  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  treść:  
 19.07.2017r.  XXXVIII/208/17 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.  treść:  
 19.07.2017r.  XXXVIII/209/17
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kłecko
- działki nr 792/1.

 treść:  
 XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 30.08.2017r.  XXXIX/210/17  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  treść:  
 30.08.2017r.  XXXIX/211/17  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.
 treść:
 
 30.08.2017r.  XXXIX/212/17  Uchwała Uchwała w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kłecko, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Kłecko, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.  treść:  
 30.08.2017r.  XXXIX/213/17  Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  treść:  
 30.08.2017r.  XXXIX/214/17  Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłecko.  treść:  
 30.08.2017r.  XXXIX/215/17  Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym  treść:  
 30.08.2017r.  XXXIX/216/17  Uchwała w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  treść:  

 30.08.2017r.

 XXXIX/217/17  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kłecko.  treść:  
 XL SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO  

 7.09.2017r.

 

 

 XL/218/17  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.
 treść:  
 7.09.2017r.  XL/219/17  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 treść:

 
  XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 11.10.2017r.  XLI/220/17  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.
 treść:  
 11.10.2017r.  XLI/221/17  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  treść:  
 11.10.2017r.  XLI/222/17  Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/166/17 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne  treść:  
 11.10.2017r.  XLI/223/17  Uchwała  uchylająca Uchwałę Nr XXXIII/182/17 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłecku”  treść:  
 11.10.2017r.  XLI/224/17  Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłecko  treść:  
 11.10.2017r.

 XLI/225/17

 Uchwała  w sprawie udzielenia dotacji parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Katarzyny w Waliszewie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2017  treść:  
 11.10.2017r.  XLI/226/17  Uchwała  w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kłecko, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Kłecko, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania  treść:  
 11.10.2017r.  XLI/227/17  Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieleszyn  treść:  
 11.10.2017r.  XLI/228/17  Uchwała  w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  treść:  
 11.10.2017r.  XLI/229/17  Uchwała  zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr VIII/38/15 z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłecko i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 treść:  
 11.10.2017r.  XLI/230/17  Uchwała  zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr VIII/39/15 z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko
 treść:  
 11.10.2017r.  XLI/231/17  Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zbudowanej, stanowiącej działkę nr 213/9 w Kłecku.  treść:  
 11.10.2017r.  XLI/232/17  Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 60 w miejscowości Michalcza, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych.  treść:  
  XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 25.10.2017r.  XLII/233/17  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.
 treść:  
 25.10.2017r.  XLII/234/17  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  treść:  
 25.10.2017r.  XLII/235/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/52/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  treść:  
 25.10.2017r.  XLII/236/17 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr VII/68/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę.  treść:  
 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 13.11.2017r.  XLIII/237/17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.
 treść:  
 13.11.2017r.  XLIII/238/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  treść:  
 13.11.2017r.  XLIII/239/17

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłecko obejmującym lata 2017-2021.

 treść:  
 13.11.2017r.  XLIII/240/17 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kłecka w Kłecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Kłecka w Kłecku  treść:  
 13.11.2017r.  XLIII/241/17 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dębnicy  treść:  
 XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 29.11.2017r.  XLIV/242/17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 – 2025.
 treść:  
 29.11.2017r.  XLIV/243/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  treść:  
 29.11.2017r.  XLIV/244/17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  treść:  
 29.11.2017r.  XLIV/245/17 Uchwała w sprawie roku ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2017
 treść:  
 29.11.2017r.  XLIV/246/17 Uchwała w sprawie w spawie wyrażenia woli podjęcia czynności zmierzających do przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  treść:  
 29.11.2017r.  XLIV/247/17 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kłecko w 2018 roku.  treść:  
 29.11.2017r.  XLIV/248/17 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  treść:  
 29.11.2017r.  XLIV/249/17 Uchwała w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  treść:  
 29.11.2017r.  XLIV/250/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Bielawy, gmina Kłecko - działki nr 76/3, stanowiącej własność Gminy Kłecko, na działki nr 34/1 i nr 35/1, stanowiące własność osoby fizycznej.  treść:  
 29.11.2017r.  XLIV/251/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  treść: