Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » UCHWAŁY Rady Miejskiej » Rejestr uchwał Rady kadencja 2014 - 2018 » Rejestr uchwał Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2018 r.

Rejestr uchwał Rady - 2018r. (kadencja 2014-2018):

 Data sesji

 Nr uchwały

w sprawie 

 

Link 

 

 XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

 17.01.2018r.  XLVI/261/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.  

treść: 

 
 17.01.2018r. XLVI/262/18
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2017-2025    treść:   
 17.01.2018r.  XLVI/263/18 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania    treść:  
 17.01.2018r. XLVI/264/18 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVIII/244/14 z dnia 24 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewid. Dziećmiarki w gminie Kłecko wraz z odpowiedzią na skargę.    treść:  
 17.01.2018r.  XLVI/265/18 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 w Gminie Kłecko rokiem Obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Powstania Wielkopolskiego    treść:  
 17.01.2018r.  XLVI/266/18 Uchwała w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2018 roku.    treść:  
   XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 14.02.2018r.  XLVII/267/18 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2017-2025    treść:  
 14.02.2018r.  XLVII/268/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.    treść:  
 14.02.2018r.  XLVII/269/18 Uchwała  w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne    treść:  
 14.02.2018r.  XLVII/270/18 Uchwała  w sprawie udzielenia dotacji parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Katarzyny w Waliszewie na roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2018    treść:  
 14.02.2018r.  XLVII/271/18 Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadań pn. „ remont drogi powiatowej nr 2195P oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2194P, na terenie gminy Kłecko”.    treść:  
 14.02.2018r.  XLVII/272/18 Uchwała  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłecku    treść:  
 14.02.2018r.  XLVII/273/18 Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 27 przy ul. Słonecznej w Kłecku.    treść:  
 14.02.2018r.  XLVII/274/18 Uchwała  w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 27 przy ul. Słonecznej w Kłecku.  

 treść:

 
 14.02.2018r.  XLVII/275/18 Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kłecko - działki nr 261/1 i nr 262/2.    treść:  
 14.02.2018r.  XLVII/276/18 Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kłecko
- działki nr 289.
   treść:  
 14.02.2018r.  XLVII/277/18 Uchwała  w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny
Gminy Kłecko na lata 2018 - 2020.
   treść:  
 XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 21.03.2018r.  XLVIII/278/18 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2017-2025    treść:  
 21.03.2018r.  XLVIII/279/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018    treść:  
 21.03.2018r.  XLVIII/280/18 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/263/18 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 17 stycznia
2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
   treść:  
 21.03.2018r.  XLVIII/281/1/18 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłecko.    treść:  
 21.03.2018r.  XLVIII/282/18 Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Gminnego w Kłecku    treść:  
 21.03.2018r.  XLVIII/283/18 Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2018 r.    treść:  
 21.03.2018r.  XLVIII/284/18 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023    treść:  
 XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 27.03.2018r.  XLIX/285/18 Uchwała w sprawie podziału Gminy Kłecko na jednomandatowe okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów.
   treść:  
 27.03.2018r.  XLIX/286/18 Uchwała w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów na obszarze Gminy Kłecko    treść:  
  L SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

25.04.2018r.

 L/287/18 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/254/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025    treść:  
 25.04.2018r.  L/288/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018    treść:  
 25.04.2018r.  L/289/18 Uchwała  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kłecko na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego, planowane do realizacji na terenie Gminy Kłecko    treść:  
 25.04.2018r.  L/290/18 Uchwała  w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłecko    treść:  
 25.04.2018r.  L/291/18 Uchwała  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko    treść:  
 25.04.2018r.  L/292/18 Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Michalcza - działki nr 88/1 i nr 88/2.    treść:  
 25.04.2018r.  L/293/18 Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gorzuchowo - działka nr 120/2.    treść:  
 LI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 16.05.2018r.  LI/294/18 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/254/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025    treść:  
 16.05.2018r.  LI/295/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018    treść:  
 16.05.2018r.  LI/296/18 Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłecko na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego    treść:  
 16.05.2018r.  LI/297/18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dziećmiarki - działka nr 135/3.    treść:  
 16.05.2018r.  LI/298/18 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania    treść: