Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » UCHWAŁY Rady Miejskiej » Uchwały - 2004

Uchwały - 2004

Lista wiadomości
Uchwała XXI/153/04 z dnia 20 grudnia 2004r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłecku ulice: Ustronie i Czarnieckiego"
Uchwała XXI/152/04 z dnia 20 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 roku
Uchwała XXI/151/04 z dnia 20 grudnia 2004r.
w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2005 rok.
Uchwała XXI/150/04 z dnia 20 grudnia 2004r.
w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok.
Uchwała XXI/149/04 z dnia 20 grudnia 2004r.
Wyrażenia zgody na zbycie 2 lokali mieszkalnych w budynku nr 6 przy ul. Dworcowej w Kłecku.
Uchwała XXI/148/04 z dnia 20 grudnia 2004r.
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok.
Uchwała XXI/147/04 z dnia 20 grudnia 2004r.
w sprawie budzetu Gminy Kłecko na 2005r.
Uchwała XXI/146/04 z dnia 20 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Nr II/8/02 z dnia 16.12.2002 dotyczącej wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Kłecko
Uchwała XX/144/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie wyrażenie zgody na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na Projekt realizowany w ramach ZPOR pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłecku ulice: Ustronie i Czarnieckiego.
Uchwała XX/143/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.
Uchwała XX/142/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie uchwalenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Uchwała XX/141/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.
Uchwała nr XX/140/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie uchwalenie programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego na 2005r.
Uchwała XX/139/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok
Uchwała XX/138/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie ustalenie wysokości opłaty targowej
Uchwała XX/137/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała XX/136/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała XX/135/04 z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2005 rok.
Uchwała XIX/133/04 z dnia 25 października 2004 r
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/98/04 z 16.2.04 dotyczącej określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Kłecko, sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy.
Uchwała XIX/132/04 z dnia 25 października 2004 r
w sprawie zamiaru likwidacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku.
Uchwała XIX/131/04 z dnia 25 października 2004 r
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XXXIII/233/01 z dnia 12 grudnia 2001r. dot. zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.
Uchwała XIX/130/04 z dnia 25 października 2004 r
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej w Świniarach (była baza SKR).
Uchwała XIX/129/04 z dnia 25 października 2004 r
w sprawie wyrażenia woli prowadzenia na terenie Gminy Kłecko Zespołów Szkolno - Przedszkolnych.
Uchwała XIX/128/04 z dnia 25 października 2004 r
w sprawie Zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok.
Uchwała XVIII/127/04 z dnia 13 września 2004 r
w sprawie zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004.
Uchwała XVIII/126/04 z dnia 13 września 2004 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kłecko na lata 2004 - 2007r.
Uchwała XVIII/125/04 z dnia 13 września 2004 r
w sprawie środka specjalnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kłecku.
Uchwała XVIII/124/04 z dnia 13 września 2004 r
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno - letniskowego dla obszaru działki 93/22 położonej w Gorzuchowie.
Uchwała XVIII/123/04 z dnia 13 września 2004 r
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej stacją transformatorową nieruchomości przy ulicy Targowej w Kłecku.
Uchwała XVIII/122/04 z dnia 13 września 2004 r
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 7 A.
Uchwała XVIII/121/04 z dnia 13 września 2004 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.
Uchwała XVII/120/04 z dnia 28 czerwca 2004 r
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu pod nazwą “Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłecku dla ulicy Ustronie i Czarnieckiego”
Uchwała XVII/119/04 z dnia 28 czerwca 2004 r
w sprawie Budżetu Gminy Kłecko na rok 2004
Uchwała XVII/118/04 z dnia 28 czerwca 2004 r
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXVIII/267/02 dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję p.n. “ Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłecku ”
Uchwała XVII/117/04 z dnia 28 czerwca 2004 r
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kłecko.
Uchwała XVII/116/04 z dnia 28 czerwca 2004 r
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała XVI/115/04 z dnia 10 maja 2004 r
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XXXV/244/02 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Kłecko dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty
Uchwała XVI/114/04 z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie budowy hali sportowej w Kłecku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Uchała XVI/113/04 z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie wyrażenia woli współpracy między Miastem i Gminą Kłecko a Miastem i Gminą Słubice.
Uchwała XV/110/04 z dnia 19 kwietnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.
Uchwała XV/109/04 z dnia 19 kwietnia 2004r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na modernizację chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 190 Wągrowiec - Gniezno na odcinku Polska Wieś - Kłecko
Uchwała XV/108/04 z dnia 19 kwietnia 2004r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Nr XXXVIII/267/02 z 16.09.02 dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję "Budowa hali sportowej przy ZSP w Kłecku"
Uchwała XV/107/04 z dnia 19 kwietnia 2004r.
w sprawie udzielenia ABSOLUTORIUM dla Burmistrza Gminy za 2003 rok
Uchwała XIV/106/04 z dnia 22 marca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu budownictwa mieszkalno - letniskowego dz. Nr 165 w Wilkowyji
Uchwała XIV/105/04 z dnia 22 marca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu budownictwa handl. Usług. Dz. Nr 80, 81/1 i 83 w Świniarach
Uchwała XIV/104/04 z dnia 22 marca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu budownictwa aktywizacji gospodarczej dz. 453/1 w Kłecku
Uchwała XIV/103/04 z dnia 22 marca 2004r.
w sprawie zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Uchwała XIV/102/04 z dnia 22 marca 2004r.
w sprawie zamiany uchwały Rady nr II/8/02 z dnia 16.12.2003 dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Kłecko.
Uchwała nr XIII/101/04 z dnia 16 lutego 2004r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kłecku.
Uchwała nr XIII/100/04 z dnia 16 lutego 2004r.
w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego dla obszaru działki nr ewid. 106 położonej w Gorzuchowie. (brak załącznika)
Uchwała nr XIII/99/04 z dnia 16 lutego 2004r.
w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego
Uchwała nr XIII/98/04 z dnia 16 lutego 2004r.
w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Kłecko, sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy.
Uchwała nr XIII/97/04 z dnia 16 lutego 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłecko na 2004r.(brak załączników)
Uchwała nr XIII/96/04 z dnia 16 lutego 2004r.
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodow i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004r.(brak danych)