Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » UCHWAŁY Rady Miejskiej » Uchwały - 2011

Lista wiadomości
Uchwała Nr XI/107/11 z 29.12.2011
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2012 rok
Uchwała Nr XVIII/76/11 z dnia 05.09.2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
Uchwała Nr XI/106/11 z 29.12.2011
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2012 rok
Uchwała Nr XI/105/11 z 29.12.2011
w sprawie likwidacji Przedszkola w Działyniu
Uchwała Nr XI/104/11 z 29.12.2011
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach
Uchwała Nr XI/103/11 z 29.12.2011
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Działyniu
Uchwała Nr XI/102/11 z 29.12.2011
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim i innymi gminami Powiatu Gnieźnieńskiego celem wspólnego opracowania i realizacji Programu Zdrowia Psychicznego
Uchwała Nr XI/101/11 z 29.12.2011
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Uchwała XI/100/11 z 29.112.2011
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Komorowie – działka nr 66
Uchwała Nr XI/99/11 z 29,12,2011
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kłecku – działka nr 67/2
Uchwała Nr XI/98/11 z 29.12.2011
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku nr 15 przy ul. Paderewskiego w Kłecku
Uchwała XI/97/11 z 29.12.2011
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku nr 2 w Wilkowyj
Uchwała Nr XI/96/11 z 29.12.2011
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkalnego zasobu Gminy
Uchwała Nr XI/95/11 z 29.12.2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017
Uchwała Nr XI/94/11 z 29.12.2011
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2012 rok
Uchwała nr XI/93/11 z 29.12.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2011 - 2017
Uchwała Nr XI/92/11 z 29.12.2011
w sprawie zmian w budzęcie Gminy na 2011 r.
Uchwała Nr X/91/11 z 10.11.2011
W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 2 w Działyniu
Uchwała Nr X/90/11 z 10.11.2011
W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach.
Uchwała Nr X/89/11 z 10.11.2011
W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Działyniu.
Uchwała Nr X/88/11 z 10.11.2011
W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Uchwała Nr X/87/11 z 10.11.2011
w sprawie zmian w budzęcie Gminy na 2011 r.
Uchwała Nr IX/86/11 z 27.10.2011
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dębnica gmina Kłecko - działki oznaczone nr ewidencyjnymi 125/16, 126/6 i 126/8.
Uchwała Nr IX/85/11 z 27.10.2011
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej.
Uchwała Nr IX/84/11 z 27.10.2011
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr IX/83/11 z 27.10.2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr IX/82/11 z 27.10.2011
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
Uchwała Nr IX/81/11 z 27.10.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr IX/80/11 z 27.10.2011
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kłecko na 2012 rok.
Uchwaa Nr VIII/79/11 z 05.09.2011
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkalno letniskowego dla obszaru działki nr ew. 164 w Wilkowyji,
Uchwała Nr VIII/78/11 z 05.09.2011
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłecku na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr VIII/77/11 z 05.09.2011
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Działyniu.
Uchwała Nr VIII/75/11 z 05.09.2011
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
Uchwała Nr VIII/74/11 z 05.09.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2011 – 2017.
Uchwała Nr VIII/73/11 z 05.09.2011
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr VII/72/11 z 27.06.2011
W sprawie zmiany Statutu Gminy Kłecko
Uchwała Nr VII/71/11 z 27.06.2011
w sprawie przekazania Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi i odpowiedzi na skargę.
Uchwała Nr VII/70/11 z 27.06.2011
w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa
Uchwała Nr VII/69/11 z 27.06.2011
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny kandydatów na ławników.
Uchwała Nr VII/68/11 z 27.06.2011
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr VII/67/11 z 27.06.2011
Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Uchwała Nr VII/66/11 z 27.06.2011
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłecko
Uchwała Nr VII/65/11 z 27.06.2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/10 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojanice i Kopydłowo Gmina Kłecko
Uchwała Nr VII/64/11 z 27.06.2011
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2011 rok
Uchwała Nr VI/63/11 z 30.05.2011
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kłecku – działka nr 264/2.
Uchwała Nr VI/62/11 z 30.05.2011
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kłecku – działka nr 287/2.
Uchwała Nr VI/61 z 30.05.2011
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Paderewskiego w Kłecku – działka nr 31/5.
Uchwała VI/60/11 z 30.05.2011
w sprawie określenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezprzewodowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłecko.
Uchwała Nr VI/59/11 z 30.05.2011
Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr VI/58/11 z 30.05.2011
w sprawie zamiany budżetu Gminy na 2011 rok
Uchwała Nr VI/57/11 z 30.05.2011
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium
Uchwała Nr VI/56/11 z 30.05.2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
Uchwała Nr V/55/11 z 28.03.2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
Uchwała Nr V/54/11 z 28.03.2011
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na realizację operacji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnicy Gmina Klecko.
Uchwała Nr V/53/11 z 28.03.2011
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2011 rok
Uchwała Nr V/52/11 z 28.03.2011
w sorawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klecko na lata 2011 - 2017.
Uchwała Nr IV/51/11 z 07.03.2011
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie części nieruchomości położonej w Kłecku przy ul. Targowej 6.
Uchwała Nr IV/50/11 z 07.03.2011
Uchwała w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr IV/49/11 z 07.03.2011
Uchwała w sprawie przekazania Policji środków finansowych na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Kłecko.
Uchwała Nr IV/48/11 z 07.03.2011
Zmiana Budżetu Gminy Kłecko na 2011 rok.
Uchwała Nr IV/47/11 z 07.03.2011
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2011 –2017.
Uchwała Nr IV/46/11 z 07.03.2011
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkalno – letniskowego dla obszaru działki numer ewidencyjny 164 w Wilkowyji.
Uchwała Nr IV/45/11 z 07.03.2011
Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego.
Uchwała Nr IV/44/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 2 (Kłecko- Kolonia)
Uchwała Nr IV/43/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 (miasto Kłecko)
Uchwała Nr IV/42/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakrzewo
Uchwała Nr IV/41/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Waliszewo
Uchwała Nr IV/40/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wilkowyja
Uchwaa Nr IV-39-11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ułanowo
Uchwała Nr IV/38/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świniary
Uchwa Nr IV/37/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sulin
Uchwała Nr IV/36/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pomarzany
Uchwała Nr IV/35/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Polska Wieś
Uchwała Nr IV/34/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michalcza
Uchwała Nr IV/33/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komorowo
Uchwała nr IV/32/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamieniec
Uchwała Nr IV/31/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gorzuchowo
Uchwała Nr IV/30/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Działyń Kopydłowo
Uchwała Nr IV/29/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziećmiarki
Uchwała Nr IV/28/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębnica
Uchwała nr IV/27/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Charbowo
Uchwaa Nr IV-26-11 y 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechy
Uchwała Nr IV/25/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzozogaj
Uchwała Nr IV/24/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bojanice
Uchwała nr IV/23/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Biskupice
Uchwała nr IV/22/11 z 07.03.2011
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bielawy Pruchnowo