Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » UCHWAŁY Rady Miejskiej » Uchwały - 2012

Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/170/12 z 10.12.2012r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2013rok.
Uchwała Nr XVIII/169/12 z 10.12.2012r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy kłecko na 2013rok
Uchwała Nr XVIII/168/12 z 10.12.2012r.
w sprawie przekazania Sądowi Admionistracyjnemu w Poznaniu skargi i odpowiedzi na skargę.
Uchwała Nr XVIII/167/12 z 10.12.2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Michalczy - działki nr 61/1, stanowiącej własność Gminy Kłecko , na działkę nr 58/13 stanowiącej własność osób fizycznych.
Uchwała Nr XVIII/166/12 z 10.12.2012
w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów na obszarze Gminy Kłecko.
Uchwała Nr XVIII/165/12 z 10.12.2012
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/147/12 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kłecko na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów.
Uchwała Nr XVIII/164/12 z 10.12.2012r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko.
Uchwała Nr XVIII/163/12 z 10.12.2012r.
w sprawie udzielenia dotacji parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Katarzyny na prace konserwatorskie przy zabytku.
Uchwała Nr XVIII/162/12 z 10.12.2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2013-2017
Uchwała Nr XVIII/161/12 z 10.12.2012r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
Uchwała Nr XVIII/160/12 z 10.12.2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2012-2017
Uchwała nr XVIII/159/12 z 10.12.2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwała XVII/158/12 z 19.11.2012r.
w sprawie zamiany budżetu gminy na 2012rok.
Uchwała XVII/157/12 z 19.11.2012r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuja mieszkańcy, a powstaja odpady komunalne.
Uchwała XVII/156/12 z 19.11.2012r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zkresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłecko i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała XVII/155/12 z 19.11.2012r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych n aobszarze Miasta i Gminy Kłecko.
Uchwała XVII/154/12 z 19.11.2012r.
w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała XVII/153/12 z 19.11.2012r.
w sprawie określenia metody opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
Uchwała XVI/152/12 z 29.10.2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej.
Uchwała XVI/151/12 z 29.10.2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dębnicy - działka nr 56/2 o powierzni 2,1939 ha.
Uchwała XVI/150/12 z 29.10.2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowe i letniskowe dla obszaru działki nr. ewid. 64/4 położonej w Gorzuchowie.
uchwała XVI/149/12 z 29.10.2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewid. Dziećmiarki w gminie Klecko
Uchwała XVI/148/12 z 29.10.2012r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kłecku.
Uchwała Nr XVI/147/12 z 29.10.2012r.
w sprawie podziału Gminy Kłecko na jednomandatowe okręgi wyborcze , ustalenie ich granic i numerów.
Uchwała Nr XVI/146/12 z 29.10.2012r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Uchwała Nr XVI/145/12 z 29.10.2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XVI/144/12 z 29.10.2012r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomośc.
Uchwała Nr XVI/143/12 z 29.10.2012r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013r.
Uchwała Nr XVI/142/12 z 29.10.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminiowego.
Uchwała Nr XVI/141/12 z dnia 29.10.2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2012-2017.
Uchwała Nr XVI/140/12 z 29.10.2012r.
w sprawie zminy budżetu gminy na 2012r.
Uchwała Nr XVI/139/12 z 29.10.2012r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadącymi dziłalność pozytku publicznego na 2013r.
Uchwała Nr XVI/138/12 z 29.10.2012r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r.
Uchwała nr XV/137/12 z 27.08.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłecku - dzialka 917, o powierzchni 0,0223ha.
Uchwała nr XV/134/12 z 27.08 2012r.
w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2012-2017
Uchwała nr XV/133/12 z 27.08.2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko 2012r.
Uchwała Nr XIV/132/12 z 18.06.2012
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne iniż Gmina Kłecko, osoby prawne lub fizyczneoraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania , terenu i sposobu rozliczania.
Uchwała Nr XIV/131/12 z dnia 18.06.2012r.
w sprawie ustosunkowania sie do zarzutów skargi na działania Rady Miejskiej Gminy Kłecko.
Uchwała Nr XIV/130/12 z 18.06.2012
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr XIV/129/12 z 18.06.2012
w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
Uchwała Nr XIV/128/12 z 18.06.2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
Uchwała Nr XIII/127/12 z 23.04.2012
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XIII/126/12 z 23.04.2012
w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kłecko.
Uchwała Nr XIII/125/12 z 23.04.2012
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Kłecko – działce nr 249 położnej w Kłecku.
Uchwała Nr XIII/124/12 z 23.04.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłecko na 2012 rok.
Uchwała Nr XIII/123/12 z 23.04.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2017
Uchwała nr XII/122/12 z dnia 26.3.2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kłecko
Uchwała Nr XII/121/12 z 26.03.2012
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno – usługowe i letniskowe dla obszaru działek nr ewid. 67 i 68 położonych w Gorzuchowie
Uchwała Nr XII/120/12 z 26.03.2012
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała Nr XII/119/12 z 26.03.2012
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko w 2012r.
Uchwała Nr XII/118/12 z 26.03.2012
uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2012 – 2016.
Uchwała Nr XII/117/12 z 26.03.2012
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko na 2012 rok środków stanowiących fundusz solecki.
Uchwała nr XII/116/12 z 26.03.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Świniarach - działka nr 82/1 o powierzchni 0,4600 ha
Uchwała Nr XII/115/12 z 26.03.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłecku - działka nr 408 o powierzchni 0,3825 ha,
Uchwała Nr XII/114/12 z 26.03.2012
w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Gminie Kłecko.
Uchwała Nr XII/113/12 z 26.03.2012
w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kłecko.
Uchwała Nr XII/112/12 z 26.03.2012
w sprawie wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin w Gminie Kłecko.
Uchwała Nr XII/111/12 z 26.03.2012
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
Uchwała Nr XII/110/12 z 26.03.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłecko na 2012 rok.
Uchwała Nr XII/109/12 z 26.03.2012
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2012 - 2017
Uchwała Nr XII/108/12 z 26.03.2012
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XVIII/126/08 z dnia 27.10.2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwa „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.