Zarządzenia-2003

Zarządzenie nr 36/03 - z dnia 19 sierpnia 2003r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 36/03
Burmistrza Gminy Kłecko
z dnia 19 sierpnia 2003r.
 
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 lokali mieszkalnych nr 1, 2, 5, 6, i 7 w budynku nr 12, przy ul. Dworcowej w Kłecku .
 
          Na podstawie art.30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami/ i art. 35, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U.. Nr 46 z 2000r. poz. 543 ze zmianami/ oraz zgodnie z uchwałą Nr VIII/59/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wymienionych w wykazie nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Kłecko
 
Zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą - 5 lokali mieszkalnych nr 1, 2, 5, 6 i 7 w budynku nr 12, przy ul. Dworcowej w Kłecku wraz z przynależnymi do tych lokali udziałami we współwłasności w gruncie oznaczonym geodezyjnie:
- m. Kłecko, ark. mapy 3, działka nr 213/2 - pow. 602 m2 , zapisanym w Kw.24357 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Nieruchomość opisano w załączonym wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 w Kłecku.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz
Gminy Kłecko
 
Marek Kozicki
Lista wiadomości
w sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2004 roku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Kłecku, przy ul. Targowej.(brak zał.)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku, przy ul. Kasztanowej.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Charbowie, gmina Kłecko.(brak zał.)
w sprawie projektu Budżetu Gminy na 2004 rok.
w sprawie zwolnienia dyrektora GZOEiAO
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Kłecku, przy ul. Domańskiego 6.(brak zał.)
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
w sprawie zmiany budżetu na 2003r.
w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Polska Wieś.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - gruntu budowlanego – działka nr 160/1 w Dębnicy oraz 3 lokali mieszkalnych: - nr 1, 2 i 3 w budynku nr 7 w Dębnicy.(brak zał.)
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12 mieszkalnych: - w wejściu A nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, oraz w wejściu B nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, w budynku nr 5, przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku.(brak zał)
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 lokali mieszkalnych nr 1, 2, 5, 6, i 7 w budynku nr 12, przy ul. Dworcowej w Kłecku.(brak zał)
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Michalczy, gmina Kłecko.(brak załączników)
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Polskiej Wsi, gmina Kłecko.(brak załącznika)
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w budynku nr 6, przy ul. dr Juliana Domańskiego w Kłecku.(brak załącznika)
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3lokali mieszkalnych nr 2, 3 i 4 w budynku nr 21, przy Placu Powstańców Wlkp. w Kłecku. (brak załącznika)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w budynku nr 20, przy ul. Karniszewskiej w Kłecku. (brak załącznika)
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Krystyny Skawińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Sylwi Pankowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie:powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Doroty Ciesielskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Marleny Baumert nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Beaty Trocha nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie:powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Justyny Kasprzak - Rzeźniczak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Małgorzaty Zielińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
w sprawie: dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach na rok szkolny 2003/2004.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku na rok szkolny 2003/2004.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Działyniu na rok szkolny 2003/2004.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Dębnicy na rok szkolny 2003/2004.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Gimnazjum na rok szkolny 2003/2004.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (brak danych)
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku.
w sprawie: ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2003 roku.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zmówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kłecko oraz podległych jednostek organizacyjnych.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 lokali mieszkalnych nr 1 i nr 6 w budynku nr 9, przy ul. dr Juliana Domańskiego w Kłecku.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003 rok.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kłecko w zakresie zarządu mieniem dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.
w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.
w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.
w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2003r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.
w sprawie: rocznych list osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu na 2003r.
w sprawie: powołania obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Kłecko.