Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko

      Działając na podstawie Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Urząd Miejski Gminy Kłecko uruchomił usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. 
      Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko została uruchomiona, na opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (E-PUAP) i wymaga spełnienia warunków obowiązujących na tej platformie.
      W celu złożenia wniosku do Urzędu wymagane jest posiadanie konta E-PUAP.
Konto jest bezpłatne i można je założyć na stronie:
     
      Usługa dostępna jest dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Platforma e-PUAP jest przygotowana także na przyjmowanie dokumentów podpisanych Profilem Zaufanym.
Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wypełnienie na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej właściwego formularza i dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu. Metoda umożliwia złożenie dokumentu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  
Wymagania
dla dokumentów elektronicznych dostarczanych za pośrednictwem
Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 
Dokumenty muszą spełniać następujące warunki:
  • podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych lub podpisane Profilem Zaufanym.
  • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument. - wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
  • nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania.
     Dokumenty w postaci elektronicznej nie spełniające powyższych wymogów nie będą przetwarzane elektronicznie. W oparciu o takie dokumenty nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania we wnioskowanej sprawie.