2005

Budżet Gminy Kłecko na 2005r.>>>>

 
Zmiany w budżecie:
- uchwały Rady:
 
- zarządzenia Burmistrza:
 
 
Informacje:
 

Sprawozdania :

 

Informacje za rok budżetowy:

  • wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwota deficytu lub nadwyżki - nr 1
  • wymagalne zobowiązania za rok budżetowy - nie wystąpiły 
  • kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego - nr 2
  • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - nie wystąpiły 
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty - nr 3
  • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - nie udzielono