2006

Budżet Gminy Kłecko na 2006r.>>>>

Zmiany w budżecie: 
  • Uchwały Rady zmieniające budżet:

Uchwała XXX/208/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku

Uchwała Nr XXXI/209/06 z dnia 20 marca 2006r.

Uchwała Nr XXXII/215/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. 

Uchwała Nr XXXIII/216/06 z dnia 29 maja 2006r.

Uchwała Nr XXXIV/219/06 z dnia 26 czerwca 2006r.

Uchwała Nr XXXV/222/06 z dnia 25 września 2006r.

Zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet:

Zarządzenie Nr 6/06 z dnia 31 marca 2006r.

Zarządzenie Nr 10/06 z dnia 20 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 12/06 z dnia 30 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 13/06 z dnia 11 lipca 2006r.

Zarządzenie Nr 14/06 z dnia 24 lipca 2006r.

Zarządzenie Nr 15/06 z dnia 21 sierpnia 2006r.

Zarządzenie Nr 21/06 z dnia 27 września 2006r.

Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 31 października 2006r.

Zarządzenie Nr 27/2006 z dnia 15 listopada 2006r.

Zarządzenie Nr 28/2006 z dnia 21 listopada 2006r.

Zarządzenie Nr 33/2006 18 grudnia 2006r.

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota deficytu lub nadwyżki:

Informacje za rok budżetowy:
  • wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwota deficytu lub nadwyżki - nr 1
  • wymagalne zobowiązania za rok budżetowy - nie wystąpiły
  • kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego -nr2.pdf
  • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - nie wystąpiły
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty -nr3.pdf
  • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - nie udzielono