2007

Budżet Gminy Kłecko na 2007r.>>>>

Budżet na 2007 r. -
Zmiany w budżecie: 
  • Uchwały Rady zmieniające budżet:

  • Zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet:

Zarzadzenie Nr 11/07

Zarzadzenie Nr 16/07

Zarzadzenie Nr 19/07

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota deficytu lub nadwyżki:

Informacje za rok budżetowy:
  • wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwota deficytu lub nadwyżki NDS za IV kwartał 2006
  • wymagalne zobowiązania za rok budżetowy nie dotyczy
  • kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego  Pomoc finansowana dla innych jednostek jst
  • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą nie wystąpiły
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty. Wykaz
  • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. Pomoc publiczna