2008

Informacje za rok budżetowy>>>>

  • wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwota deficytu lub nadwyżki Rb NDS IV kwartał 2007r.
  • wymagalne zobowiązania za rok budżetowy - nie dotyczy
  • kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorzadu terytorialnego  - Pomoc finansowa dla innych jednostek jst
  • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - nie wystąpiły
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, który wzakresie podatkówi opłat udzielono ulg, ogroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - Wykaz
  • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - Pomoc publiczna
Lista wiadomości