2014

Informacje za rok 'budżetowy

 

 za rok budżetowy 2014

  • wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwota deficytu lub nadwyżki - Rb-NDS   
  • wymagalne zobowiązania za rok budżetowy 2014 nie wystąpiły
  • kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorzadu terytorialnego - DOTACJE
  • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą nie wystapiły
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, który wzakresie podatkówi opłat udzielono ulg, ogroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - WYKAZ
  • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - WYKAZ

 

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2014 roku

w tym:

- informacja o kształtowaniu WPF

- informacja o realizacji środków art 5 ufp

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

Przebieg wykonania planu finansowego MG Ośrodka Kultury

 

SPRAWOZDANIE ZA 2014 rok

Przebieg wykonania planu finansowego MG Ośrodka Kultury

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lista wiadomości