2015

Informacje za rok budżetowy>>>>

 

 za rok budżetowy 2015

  • wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwota deficytu lub nadwyżki - Rb-NDS   
  • wymagalne zobowiązania za rok budżetowy 2015 - NIE WYSTĄPIŁY
  • kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorzadu terytorialnego - DOTACJE
  • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - NIE WYSTĄPIŁY
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, który wzakresie podatkówi opłat udzielono ulg, ogroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - WYKAZ
  • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - WYKAZ

 

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 roku

w tym:

- informacja o kształtowaniu WPF

- informacja o realizacji środków art 5 ufp

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

Przebieg wykonania planu finansowego MG Ośrodka Kultury

 

SPRAWOZDANIE ZA 2015 rok

Przebieg wykonania planu finansowego MG Ośrodka Kultury

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lista wiadomości