Informacje dla podmiotów odbierających odpady

Wzór sprawozdań dla podmiotów odbierających odpady

      Zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierajacy odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazać burmistrzowi w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.

 

Lista wiadomości