JEDNOSTKI POMOCNICZE (sołectwa/osiedle)

Jednostki pomocnicze gminy - sołectwa i osiedle


Sołectwa i osiedle są jednostkami pomocniczymi Gminy Kłecko.
     Gmina Kłecko podzielona jest na 23 sołectwa (w tym jedno w mieście - Kłecko Kolonia) - z sołtysami na czele oraz Osiedle nr 1 w Kłecku - z przewodniczącym zarządu na czele, w których funkcje w obecnej kadencji pełnią i poprzednio pełniły następujące osoby:

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW, ADRESY  e-mail:   aktualizowane


1. Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze:

  • sołectwa oraz dzielnice,
  • osiedla i inne.
2. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectw i osiedli sprawuje Rada Miejska Gminy Kłecko, Burmistrz i  Skarbnik Gminy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 
  • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
4. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
5. Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:
  • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.
 
6. Organem uchwałodawczym osiedla w Kłecku jest zebranie ogólne mieszkańców.
7. Organem wykonawczym osiedla jest:
  • zarząd osiedla, z przewodniczącym  zarządu na czele.

Lista wiadomości