Jednostki pomocnicze gminy - sołectwa i osiedle

   Sołectwa i osiedle są jednostkami pomocniczymi Gminy Kłecko.  

     Na terenie Gminy Kłecko znajdują się 23 sołectwa (w tym jedno w mieście - Kłecko Kolonia) oraz Osiedle nr 1 w Kłecku, w których funkcję sołtysów i przewodniczącego zarządu w obecnej kadencji pełnią i poprzednio pełniły następujące osoby:

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW, ADRESY  e-mail:   aktualizowane


Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze:

 • sołectwa oraz dzielnice,
 • osiedla i inne.
      Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectw i osiedli sprawuje Rada Miejska Gminy Kłecko, Burmistrz i  Skarbnik Gminy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 
 • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
 • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
 
Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:
 • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.
 
Organami uchwałodawczymi osiedli w Kłecku są zebrania ogólne mieszkańców.
Organami wykonawczymi osiedli są:
 • zarządy osiedli,
 • z przewodniczącymi  zarządu na czele.