Zebrania sprawozdawczo wyborcze w sołectwach gm. Kłecko i w mieście Kłecko - 2019r.

 OGŁOSZENIE
     Burmistrz Gminy Kłecko uprzejmie informuje, że w dniach od 26 lutego do 4 kwietnia 2019r. (we wtorki i czwartki) we wszystkich sołectwach gm. Kłecko i osiedlu nr 1 w Kłecku, odbędą się zebrania sprawozdawczo - wyborcze samorządów mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu osiedla w Kłecku, w terminach określonych w poniższym harmonogramie zebrań.
Projekt porządku obrad:
  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Złożenie sprawozdania z działalności samorządu przez dotychczasowego sołtysa/przew. zarządu.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Krótka autoprezentacja kandydatów na sołtysa/przew. zarzadu.
  6. Wybór sołtysa/przew. zarzadu.
  7. Wybór rady sołeckiej/zarzadu.
  8. Wolne wnioski i zapytania
 Burmistrz Gminy Kłecko
(-) mgr Adam Serwatka