Nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie - wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023

Informuje się, że Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej Gminy Kłecko o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 osoby na  ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie  do orzekania w sprawach cywilnych I instancji.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

do 27 stycznia 2020 r.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

 • Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 • Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2019 r. 
 • Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty  które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 • UWAGA: Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.
  • Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
  • Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  • Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
  • Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko w godzinach urzędowania.
  • Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko www.klecko.pl oraz na stronie BIP.

 

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać:

Urząd Miejski Gminy Kłecko

Biuro Rady,  ul. Dworcowa 14 62-270  Kłecko     

tel. 61/ 42-70-125-129 wew. 307


          

 Wzory druków: