Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2020r.

Rejestr uchwał Rady - 2020 (kadencja 2018-2023):

 
Data sesji Nr uchwały W sprawie  Link
 XX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
10.01.2020r. XX/127/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
10.01.2020r. XX/128/20 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2195P w Dębnicy”. treść:
10.01.2020r. XX/129/20 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2020 rok. treść:
    XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 26.02.2020r.  XXI/130/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
 26.02.2020r.  XXI/131/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
 26.02.2020r.  XXI/132/20 Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej treść:
 26.02.2020r.  XXI/133/20 Uchwała w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2020 roku treść:
 26.02.2020r.  XXI/134/20 Uchwała zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XX/128/20 z dnia 10 stycznia 2020 r., o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2195P w Dębnicy”. treść:
 26.02.2020r.  XXI/135/20 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P Polska Wieś - Wilkowyja”. treść:
 26.02.2020r.  XXI/136/20 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko treść:
 26.02.2020r.  XXI/137/20 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi treść:
 26.02.2020r.  XXI/138/20 Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości treść:
26.02.2020r. XXI/139/20 Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
treść:
26.02.2020r. XXI/140/20 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku.
treść:
26.02.2020r. XXI/141/20 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku
treść:
26.02.2020r. XXI/142/20 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
treść:
26.02.2020r. XXI/143/20 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu pomocy oraz klubów samopomocy.
treść:
26.02.2020r. XXI/144/20 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.
treść:
26.02.2020r. XXI/145/20 Uchwała w sprawie wysokości diet radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, a także zasad ustalania i wypłaty tych należności.
treść:
26.02.2020r. XXI/146/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
26.02.2020r. XXI/147/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
26.02.2020r. XXI/148/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
26.02.2020r. XXI/149/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
29.04.2020r. XXII/150/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
29.04.2020r. XXII/151/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
29.04.2020r. XXII/152/20 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego treść:
29.04.2020r. XXII/153/20 Uchwaław sprawie umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko oraz budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy” treść:
29.04.2020r. XXII/154/20 Uchwała w sprawie umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłecko” treść:
29.04.2020r. XXII/155/20 Uchwała w sprawie zwolnienia rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Kłecku z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki w związku z zagrożeniem epidemicznym lub epidemią z powodu COVID-19 treść:
29.04.2020r. XXII/156/20 Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłecko. treść:
29.04.2020r. XXII/157/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawynieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kłecko. treść:
29.04.2020r. XXII/158/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłecku. treść:
29.04.2020r. XXII/159/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłecku. treść:
29.04.2020r. XXII/160/20 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko treść:
29.04.2020r. XXII/161/20 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/137/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi treść:
29.04.2020r. XXII/162/20 Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2020 r. treść:
29.04.2020r. XXII/163/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XIX/121/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłeckudo załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego. treść:
    XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
3.06.2020r. XXIII/164/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032.  treść:
3.06.2020r.  XXIII/165/20  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  treść:
3.06.2020r. XXIII/166/20  Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłecko na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego  treść:
XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
15.07.2020r. XXIV/167/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
15.07.2020r. XXIV/168/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
15.07.2020r. XXIV/179/20 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu treść:
15.07.2020r. XXIV/170/20 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłecko treść:
15.07.2020r. XXIV/171/20 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Kłecku. treść:
15.07.2020r. XXIV/172/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłecku. treść:
15.07.2020r. XXIV/173/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 39 w miejscowości Polska Wieś, gmina Kłecko. treść:
15.07.2020r. XXIV/174/20 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kłecko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. treść:
XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
29.07.2020r. XXV/175/20 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko wotum zaufania.
treść:
29.07.2020r. XXV/176/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2019 rok.
treść:
29.07.2020r. XXV/177/20 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko absolutorium za 2019 rok.
treść:
29.07.2020r. XXV/178/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
29.07.2020r. XXV/179/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
29.07.2020r. XXV/180/20 Uchwała  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
treść:
XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
09.09.2020r. XXVI/181/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
09.09.2020r. XXVI/182/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść: