Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2020r.

Rejestr uchwał Rady - 2020 (kadencja 2018-2023):

 

Data sesji

Nr uchwały

W sprawie 

Link

 XX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

10.01.2020r. XX/127/20

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

treść:
10.01.2020r. XX/128/20 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2195P w Dębnicy”. treść:
10.01.2020r. XX/129/20 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2020 rok. treść:
    XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 26.02.2020r.  XXI/130/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
 26.02.2020r.  XXI/131/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
 26.02.2020r.  XXI/132/20 Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej treść:
 26.02.2020r.  XXI/133/20 Uchwała w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2020 roku treść:
 26.02.2020r.  XXI/134/20 Uchwała zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XX/128/20 z dnia 10 stycznia 2020 r., o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2195P w Dębnicy”. treść:
 26.02.2020r.  XXI/135/20 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P Polska Wieś - Wilkowyja”. treść:
 26.02.2020r.  XXI/136/20 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko treść:
 26.02.2020r.  XXI/137/20 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi treść:
 26.02.2020r.  XXI/138/20 Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości treść:
26.02.2020r. XXI/139/20 Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
treść:
26.02.2020r. XXI/140/20 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku.
treść:
26.02.2020r. XXI/141/20 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku
treść:
26.02.2020r. XXI/142/20 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
treść:
26.02.2020r. XXI/143/20 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu pomocy oraz klubów samopomocy.
treść:
26.02.2020r. XXI/144/20 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.
treść:
26.02.2020r. XXI/145/20 Uchwała w sprawie wysokości diet radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, a także zasad ustalania i wypłaty tych należności.
treść:
26.02.2020r. XXI/146/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
26.02.2020r. XXI/147/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
26.02.2020r. XXI/148/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
26.02.2020r. XXI/149/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść: