Uchwały - 2003

Lista wiadomości
W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Na 2004 rok.
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2004 rok.
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę hali sportowej w Kłecku.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kłecko na 2003r.
W sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2004 rok.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r.
w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2003 rok.
w sprawie przystąpienia Gminy Kłecko do Lokalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Piastowskiego.
w sprawie zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości - była baza SKR w Wilkowyji.
w sprawia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stacją transformatorową przy ul. Jarzębinowej w Kłecku
w sprawie zgody na zbycie pięciu lokali mieszkalnych w budynku nr 2 przy ul. Słonecznej w Kłecku.
w sprawie zgody na zbycie: pięciu działek budowlanych położonych w Kłecku przy ul. Kasztanowej.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlak Piastowskiego.
w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wypłat i wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej Gminy Kłecko
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Kłecku dz. nr 68.(brak danych)
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w KŁECKU, dz. nr ewid. 68.
w sprawie zgody na zbycie udziału we współwłasności w gruncie położonym w Kłecku przy ul. Domańskiego 6.
w sprawie zgody na sprzedaż zabudwanej nieruchomości - część byłego ZGK, przy ul. Targowej w Kłecku.
w sprawie zmiany uchwały Rady nr XXXVIII/268/02 dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję p.n. "kanalizacja sanitarna we wsi Gorzuchowo".
w sprawie zmiany uchwały Rady nr XXXVIII/269/02 dotyczacej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję p.n. "kanalizacja sanitarna Wilkowyja - Polska Wieś".
w sprawie zmiany budżetu na 2003r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Gorzuchowie.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w Waliszewie.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości (nieczynnej stacji wodociągowej) w Michalczy.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w budynku nr 12 przy ul. Dworcowej w Kłecku.
w sprawie: zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2003.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo letniskowe w CZECHACH, dz. nr ewid. 13.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo letniskowe we wsi DZIEĆMIARKI, dz. nr ewid. 3/26, 3/27.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi w GORZUCHOWIE, dz. nr ewid. 97/20.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty w KŁECKU,dz. nr ewid. 828/5.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 12 lokali mieszkalnych w budynku nr 5 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w budynku nr 7 w Dębnicy, gmina Kłecko.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu budowlanego dz. nr 160/1 w Dębnicy, gmina Kłecko.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej Gminy Kłecko, zabudowanej działki nr 82/2 położonej w Polskiej Wsi.
w sprawie zasad wypłat diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli w mieście Kłecko.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
w sprawie wyboru banku wykonujacego bankową obsługę budżetu Gminy Kłecko
w sprawie zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali.
w sprawie Statutu Gminy Kłecko.
w sprawie Absolutorium dla Burmistrza Gminy Kłecko za 2002 rok.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
w sprawie zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Karniszewskiej 20 w Kłecku
w ssprawie zgody na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dr Juliana Domańskiego 6 w Kłecku
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy placu Powstańców Wielkopolskich nr 21 w Kłecku.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy ul. Karniszewskiej 5 w Kłecku
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 4 przy ul. Dr Juliana Domańskiego w Kłecku
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 3 przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Kłecku
w sprawie zgody na sprzedaż udziału w gruncie przylegającym do lokalu użytkowego – restauracja POPULARNA w Kłecku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu rolnego – działka 8/1 przy ul. Paderewskiego w Kłecku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 12 działek budowlanych położonych w Kłecku przy plaży – osiedle II
w sprawie zgody na sprzedaż :9 działek budowlanych położonych w Kłecku przy plaży – osiedle I
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.(brak danych)
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały RMGK Nr I/5/02 z dnia 18.11.2002. dotyczącej powołania stałych Komisji Rady
w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania Statutu Gminy Kłecko
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2003 rok.
w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania terenów gminy Kłecko (Brak danych)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłecko.(brak danych)
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kłecku – rej. ul.Karniszewskiej
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2003 rok.
w sprawie wystąpienia Gminy Kłecko ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski