Uchwały - 2003

Uchwała Nr IX/69/03 - z dnia 25.08.2003r.

UCHWAŁA NR IX/69/03
RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
z dnia 25 sierpnia 2003 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w KŁECKU, dz. nr ewid. 68.
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) orazw związku z art.85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 )
 
Rada Miejska Gminy Kłecko
uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo jednorodzinne w KŁECKU, dz. nr ewid. 68, stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kłecka.
 
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
§ 2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo jednorodzinne w Kłecku opracowany jest na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i obejmuje powierzchnię 0,40 ha.
 
§ 3
Przedmiotem ustaleń planu jest teren budownictwa jednorodzinnego oznaczony na rysunku planu symbolem M, oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
§ 4
 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  • linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
  • nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 5
Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
 1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
 2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko,
 3. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,
 4. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem,
 5. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
 6. przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz.U. Nr 179 z dnia 29 października 2002 r.
 
ROZDZIAŁ 2
Przepisy szczegółowe
§ 6
 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem M.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia, drobne rzemiosło, urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Na terenie, o którym mowa ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
  1. powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 40 % powierzchni działki,
  2. należy przestrzegać nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10 m od projektowanej krawędzi obwodnicy KDW-190 i nieprzekraczalną linię zabudowy budynków mieszkalnych w odległości 6 m od granic frontowych działek od strony ulicy KL i drogi dojazdowej KD,
  3. należy dostosować bryły budynków do architektury regionalnej poprzez twórcze wykorzystanie tradycyjnych rozwiązań i detali,
  4. liczba kondygnacji parter plus poddasze,
  5. dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
  6. budynki gospodarcze lub garaże nie powinny przekraczać powierzchni 50 m2. Wysokość – jedna kondygnacja do okapu dachu. Usytuowanie zgodnie z rysunkiem planu wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego. Forma dachu nawiązująca do formy dachu budynku mieszkalnego,
  7. pomieszczenia usługowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2 należy wydzielić w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub dobudować od strony tylnej lub bocznej,
  8. ogrodzenia ażurowe. Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń z litego muru.
 
 
 
§ 7
 1. Obsługę komunikacyjną ustala się z ulicy lokalnej KL ul. Targowa oraz z drogi dojazdowej KD.
 2. Pod projektowaną obwodnicę oznaczona symbolem KDW-190 wydziela się pas o szerokości 10 m z działki nr ewid. 68.
 3. W zakresie zaopatrzenia w wodę obiekty kubaturowe podłączyć do miejskiej sieci wodociągowej.
 4. Odprowadzenie ścieków do kolektora sanitarnego w ul. Targowej.
 5. Dla odprowadzenia ścieków opadowych ustala się rozwiązania indywidualne w postaci studni chłonnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokół zabudowań.
 6. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
 7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących trafostacji przy ul. Targowej z siecią kablową dopuszcza się zgodnie z § 6 ust. 2 trafostacje w formie niskiego kontenera.
 
ROZDZIAŁ 3
Przepisy końcowe
§ 8
Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 3 %.
§ 9
Traci moc uchwała Nr VIII36/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kłecko z dnia 6 września 1985 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłecko (Dz.Urz.Woj.Rady Narodowej Nr 13 poz. 256 z dnia 30.12.85 r.) w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.
  
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.
 
§ 11
Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
 
(Mieczysław Szczepański)
Lista wiadomości
W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Na 2004 rok.
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2004 rok.
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę hali sportowej w Kłecku.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kłecko na 2003r.
W sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2004 rok.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r.
w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2003 rok.
w sprawie przystąpienia Gminy Kłecko do Lokalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Piastowskiego.
w sprawie zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości - była baza SKR w Wilkowyji.
w sprawia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stacją transformatorową przy ul. Jarzębinowej w Kłecku
w sprawie zgody na zbycie pięciu lokali mieszkalnych w budynku nr 2 przy ul. Słonecznej w Kłecku.
w sprawie zgody na zbycie: pięciu działek budowlanych położonych w Kłecku przy ul. Kasztanowej.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlak Piastowskiego.
w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wypłat i wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej Gminy Kłecko
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Kłecku dz. nr 68.(brak danych)
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w KŁECKU, dz. nr ewid. 68.
w sprawie zgody na zbycie udziału we współwłasności w gruncie położonym w Kłecku przy ul. Domańskiego 6.
w sprawie zgody na sprzedaż zabudwanej nieruchomości - część byłego ZGK, przy ul. Targowej w Kłecku.
w sprawie zmiany uchwały Rady nr XXXVIII/268/02 dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję p.n. "kanalizacja sanitarna we wsi Gorzuchowo".
w sprawie zmiany uchwały Rady nr XXXVIII/269/02 dotyczacej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję p.n. "kanalizacja sanitarna Wilkowyja - Polska Wieś".
w sprawie zmiany budżetu na 2003r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Gorzuchowie.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w Waliszewie.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości (nieczynnej stacji wodociągowej) w Michalczy.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w budynku nr 12 przy ul. Dworcowej w Kłecku.
w sprawie: zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2003.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo letniskowe w CZECHACH, dz. nr ewid. 13.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo letniskowe we wsi DZIEĆMIARKI, dz. nr ewid. 3/26, 3/27.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi w GORZUCHOWIE, dz. nr ewid. 97/20.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty w KŁECKU,dz. nr ewid. 828/5.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 12 lokali mieszkalnych w budynku nr 5 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w budynku nr 7 w Dębnicy, gmina Kłecko.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu budowlanego dz. nr 160/1 w Dębnicy, gmina Kłecko.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej Gminy Kłecko, zabudowanej działki nr 82/2 położonej w Polskiej Wsi.
w sprawie zasad wypłat diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli w mieście Kłecko.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
w sprawie wyboru banku wykonujacego bankową obsługę budżetu Gminy Kłecko
w sprawie zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali.
w sprawie Statutu Gminy Kłecko.
w sprawie Absolutorium dla Burmistrza Gminy Kłecko za 2002 rok.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
w sprawie zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Karniszewskiej 20 w Kłecku
w ssprawie zgody na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dr Juliana Domańskiego 6 w Kłecku
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy placu Powstańców Wielkopolskich nr 21 w Kłecku.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy ul. Karniszewskiej 5 w Kłecku
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 4 przy ul. Dr Juliana Domańskiego w Kłecku
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 3 przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Kłecku
w sprawie zgody na sprzedaż udziału w gruncie przylegającym do lokalu użytkowego – restauracja POPULARNA w Kłecku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu rolnego – działka 8/1 przy ul. Paderewskiego w Kłecku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 12 działek budowlanych położonych w Kłecku przy plaży – osiedle II
w sprawie zgody na sprzedaż :9 działek budowlanych położonych w Kłecku przy plaży – osiedle I
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.(brak danych)
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały RMGK Nr I/5/02 z dnia 18.11.2002. dotyczącej powołania stałych Komisji Rady
w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania Statutu Gminy Kłecko
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2003 rok.
w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania terenów gminy Kłecko (Brak danych)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłecko.(brak danych)
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kłecku – rej. ul.Karniszewskiej
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2003 rok.
w sprawie wystąpienia Gminy Kłecko ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski