REFERENDA

Referendum ogólnokrajowe - 6.09.2015r.

Referendum ogólnokrajowe
 
w dniu 6 września 2015r.

Wyniki referendum:

 


Informacje ogólne:

 

 


INFORMACJA

o ustaleniu składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Kłecko

w trybie publicznego losowania. 

        Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 sierpnia b.r. (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko - sala sesyjna nr 5 II piętro – odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych następujących obwodowych komisji ds. referendum:

 1. OK ds. referendum nr 1 w Kłecku         - 9 kandydatów
 2. OK ds. referendum nr 2 w Kłecku         - 9 kandydatów
 3. OK ds. referendum nr 3 w Kłecku         - 9 kandydatów
 4. OK ds. referendum nr 4 w Charbowie   - 9 kandydatów
 5. OK ds. referendum nr 5 w Dębnicy       - 10 kandydatów
 6. OK ds. referendum nr 6 w Działyniu    -  9 kandydatów

 


Informacje o Komisjach obwodowych:

 

  • Obwodową komisję do spraw referendum powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta).
  • Aby wziąć udział w pracach obwodowej komisji do spraw referendum, należy:
  • Kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum zgłaszanymi przez uprawnione podmioty mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy, tj. ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców którejkolwiek z dzielnic).
  • Osoba upoważniona przez podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2015 r.  
  • Zgłoszenie kandydatów następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
  • W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji do spraw referendum kandydatów w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
  • Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
  • W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, tj. partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej, oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych albo pracowników jednostek, w których został utworzony odrębny obwód głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, że:

1) przepisy prawa wyborczego i ustawy o referendum ogólnokrajowym nie określają sposobu rekrutacji przez podmioty uprawnione na członków obwodowych komisji do spraw referendum oraz sposobu informowania o prowadzonym naborze;

2) samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, gdyż w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu;

3) Państwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zryczałtowana dieta dla członków obwodowych komisji do spraw referendum za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym wynosi 140 zł.

Lista wiadomości