Postępowania prowadzone przez inne organy

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony powietrza

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Kiszkowskie PLH300050