RIG.271.10.2019.BR Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czechy, Dziećmiarki, Polska Wieś, Charbowo i

Ogłoszenie

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-8 do SIWZ

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty