RIG.271.4.2019.BR Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy i Dziećmiarki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania miniPortal - 1260fd53-e07d-4c82-8799-9acea543cae6

Zestawienie ofert - 16.04.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.05.2019 r.