RIG.271.11.2019.BR Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec ETAP II (odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 283007P do Kamieńca – km 0+929,15 – 1+529,15)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty