RIG.271.16.2019.BR Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 920 000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Klucz publiczny

Identyfikator postepowania: 1ce75371-0088-44cc-9a93-9c9783c3a3d0

Wyjaśnienie treści SIWZ 24.10.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ 29.10.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ 30.10.2019

Modyfikacja SIWZ 30.10.2019

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze oferty