Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.klecko.pl


Kłecko: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kłecko w roku 2015
Numer ogłoszenia: 405714 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski Gminy Kłecko , ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, woj. wielkopolskie, tel. 61 4270125, faks 61 4270221.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kłecko w roku 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych terenie Gminy Kłecko oraz z powrotem do domu wraz zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki szkolnej w roku 2015 w szacowanej ilości 112 tyś. km. Podana liczba km stanowi wartość przybliżoną. Podawana jest do bardziej trafnego określenia przez Wykonawcę stawki za 1 km.). 2. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego autobusu w ciągu 30 minut, który umożliwi dotarcie dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli. Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów i do miejsca garażowania nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego. 3. Przewozy nie mogą być realizowane jako kursy otwarte. 4. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. 5. Długość poszczególnych tras dowozu zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Przewozy realizowane będą pięcioma autobusami. 7. Przewoźnik zabezpiecza ponadto podczas przewozów uczniów do szkół: - opiekuna w autobusie, - opiekę przy wysiadaniu dzieci z autobusu przy przejściu dzieci przez jezdnię. 8. Przewozy powinny odbywać się autobusami sprawnymi technicznie, spełniającymi warunki w określonym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego autobusu w ciągu 30 minut, który umożliwi dotarcie dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli. Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów i do miejsca garażowania nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z pkt IX SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ustawowa zamiana stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klecko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Gminy Kłecko ul. Dworcowa 14 62-270 Kłecko pokój nr 13 I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski Gminy Kłecko ul. Dworcowa 14 62-270 Kłecko pokój nr 7(sekretariat) I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie