Zarządzenia-2005

Lista wiadomości
w sprawie: zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Kłecko oraz ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005r.
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kłecko na 2006r.
w sprawie:zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy Kłecko na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczenstwa panstwa i wojny.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Danuty Bodus nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie:projektu Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
w sprawie:zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Kłecko”
w sprawie:zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia - 2 lkoale mieszkalne nr 1 i 4, w budynku nr 16-A, przy ul. Czerniejewskiej w Kłecku
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Grabiasz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Tomczak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Waldemara Szczepaniaka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Pilachowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia - 2 działki gruntowe położone w Wilkowyji, gmina Kłecko
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Kaźmierczak – Pućka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Siostry Wiesławy Albrecht nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 3 lokale mieszkalne nr 1,2,3 w budynku nr 39, przy ul. Dworcowej w Kłecku
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok
w sprawie zamknięcia wylewiska nieczystosci płynnych w Brzozogaju
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego długoterminowego w złotych.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Dziecmiarki
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej Gminy Kłecko
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kłecku ulice Ustronie i Czarnieckiego”
w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
w sprawieo ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 lokal mieszkalny nr 3, w budynku nr 6 , przy ul. Dworcowej w Kłecku .
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 lokal mieszkalny nr 2, w budynku nr 16 - A, przy ul. Czerniejewskiej w Kłecku .