Zarządzenia - 2008

Zarządzenie Nr 2/2008 04.02.2008

 

Zarządzenie Nr 2/2008

Burmistrza Gminy Kłecko

z dnia 4 lutego 2008 roku


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 • remont chodnika przy ul. Słonecznej w Kłecku

 • remont nawierzchni ul. Armii Poznań w Kłecku

 • remont nawierzchni ul. Majdany w Kłecku etap III

 • remont deptaku przy cmentarzu w Kłecku

 • remont nawierzchni przy blokach w Działyniu

 • remont nawierzchni drogi Czechy

 • remont drogi Biskupice gmina Kłecko

 • remont drogi Dębnica – Obora

 • remont drogi we wsi Pomarzany

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 ze zmianami ),


z a r z ą d z a m co następuje:


§ l

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 • remont chodnika przy ul. Słonecznej w Kłecku

 • remont nawierzchni ul. Armii Poznań w Kłecku

 • remont nawierzchni ul. Majdany w Kłecku etap III

 • remont deptaku przy cmentarzu w Kłecku

 • remont nawierzchni przy blokach w Działyniu

 • remont nawierzchni drogi Czechy

 • remont drogi Biskupice gmina Kłecko

 • remont drogi Dębnica – Obora

 • remont drogi we wsi Pomarzany


powołuję komisję przetargową w składzie:


1. Przewodniczący Komisji - January Giżycki

2. Sekretarz - Stanisław Chmielewski

 1. Członek - Damian Szczepański


§2Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz

inż Marek Kozicki

Załączniki nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Burmistrza Gminy Kłecko z 4 luty 2008 r.REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ


§1

 1. Komisja jest kolegialnym organem pomocniczym kierownika Zamawiającego w udzielaniu zamówień publicznych, powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.

 2. Komisja składa się z następujących osób (członków Komisji): Przewodniczącego, Sekretarza i pozostałych członków.

 3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.§ 2

Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:

 1. Odebranie oświadczeń członków Komisji, o których mowa w art. 17 ustawy,

 2. Ustalenie czy przedmiot zamówienia opisany w ofercie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji,

 3. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 4. Informowanie kierownika Zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania.§ 3

Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności sporządzenie dokumentacji postępowania, zgodnie z ustawą.


§ 4

Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności ustalenie czy złożone oferty są zgodne z przepisami ustawy.


§ 5

Do obowiązków wszystkich członków komisji należy::

 1. Ustalenie czy treść złożonych ofert odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 2. Sprawdzenie kosztorysów ofertowych i formularzy, zawierających cenę,

 3. Ustalenie czy oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 4. Ustalenie czy przedmiot zamówienia opisany w ofercie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji.

§ 6

Tryb pracy Komisji:

 1. Zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 2. Otwarcie ofert:

 1. Komisja dokonuje publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Przed otwarciem każdej oferty Przewodniczący sprawdza i okazuje obecnym stan złożonych ofert (czy nie ma uszkodzeń, bądź śladów naruszenia tajemnicy oferty) oraz ogłasza, które oferty zostały złożone w terminie.

 4. Po otwarciu każdej z ofert, Przewodniczący ogłasza nazwy i adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 5. Po ogłoszeniu nazw wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, członkowie Komisji składają oświadczenia zgodnie z art.17 ustawy (druk ZP-11).

 1. Komisja ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskuje do kierownika jednostki o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych w ustawie.

 2. Badanie i ocena ofert:

 1. W toku badania i oceny ofert Komisja może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 2. Komisja, na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

 3. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Komisja zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Komisja występuje z wnioskiem o odrzucenie oferty wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

 4. Jeżeli zachodzą przesłanki do odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ustawy Komisja występuje z wnioskiem do Kierownika jednostki o jej odrzucenie.

 5. Zakończenie pracy Komisji

 6. Komisja sporządza pisemny protokół z postępowania i przedkłada Kierownikowi jednostki zamawiającej do zatwierdzenia. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Komisja, na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy, wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

 7. Komisja ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu, w oparciu o kryteria i wagi określone w SIWZ.

 8. Komisja przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej.

 9. Komisja przygotowuje treść ogłoszenia o wyborze oferty i zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 10. Jeżeli zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania na postawie art. 93 ust. 1 ustawy Komisja występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.

 11. Komisja przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest.

§ 7


Wszyscy członkowie Komisji wspólnie odpowiadają za dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokonanie badania i oceny złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszej oferty.

 

 

Lista wiadomości
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: prowadzenia gospodarki paliwami w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłecko.
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum w Kłecku
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnemu w Kłecku.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2008/2009.
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę węgla i miału węglowego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2008/2009” i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2008/2009.
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2008/2009 i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2008 rok
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na: przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kłecko
w sprawie: nabycia odpłatnie niruchomości z przeznaczebiem na budowę drogi
W sprawie: nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na budowę drogi w Ułanowie
ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży grunt rolny położony we wsi Wilkowyja
ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-grunt rolny położony w Kłecku
w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania