Zarządzenia - 2010

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Kłecko.
w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Gminy Kłecko oraz organów wykonawczych samorządu mieszkańców miasta Kłecko.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds księgowości podatkowej w referacie planowania i finansów.
w spr.ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2011-2017.
dot.projektu uchwały budżetowej Gminy Kłecko na 2011 rok
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
W sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Kłecko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Kłecko, Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i wyboru Burmistrza Gminy Kłecko zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Kłecko.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 3, przy ul. Armii Poznań w Kłecku.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lucyny Kamińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 5, przy ul. Dr Juliana Domańskiego w Kłecku.
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
w sprawie ogłoszenia naboru na na stanowisko zastepcy kierownika USC.
w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Kłecko.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Kraczek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kłecku- działki 937/2 na działkę 929/2.
w sprawie nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kłecku, przy ul. Czarnieckiego 9- działka nr 449/3.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Czechy, Gmina Kłecko.
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu stanowiącej wolny lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.Zacisze 1 w Kłecku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokale mieszkalne nr 1,2 i nr 2 w budynku nr 2 oraz lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 w budynku nr 3 w Charbowie Gmina Kłecko.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokale mieszkalne nr 2 i nr 3 w budynku nr 2, przy Placu Powstańców Wlkp. w Kłecku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 w budynku nr 3-A, przy ulicy Armii Poznań w Kłecku.
w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
w sprawie zaleceń dotyczących organizacji pracy gimnazjum, szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłecko na rok szkolny 2010/2011.
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska inspektora ds techniczno-inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojanice i Kopydłowo Gmina Kłecko.
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
w sprawie ogłoszenia II naboru na stanowisko inspektora ds techniczno-inwestycyjnych w referacie infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds techniczno-inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko