Zarządzenia - 2011

Lista wiadomości
w sprawie zmian w Regulamine Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko
W sprawie odwołania Pani mgr Beaty Sobańskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Działyniu.
W sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko.
W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Działyniu.
W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Działyniu.
W sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kłecku – działka nr 352/3.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
W sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Działyniu.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kłecko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
W sprawie pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek budżetowych gminy.
W sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
w sprawie ustanowienia misji Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko oraz sposobu określania celów i zadań, zarządzania ryzykiem związanym z ich realizacją i oceny stopnia ich osiągnięcia.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Maciuszek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kaczmarek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds gospodarki gruntami w referacie infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji.
W sprawie nabycia nieruchomości, położonej w Kłecku – działka nr 264/2 z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej – działka 279/7.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kłecku – działka nr 287/2.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kłecku – działka nr 31/5.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kamili Anny Kozickiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Karczewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2011 rok.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
W sprawie zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kłecku, przy ul. Paderewskiego - działka nr 31/2 na rzecz użytkownika wieczystego.
W sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2011 rok.
w spr.opłat pobieranych przez ZGK w Kłecku
w spr.ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds techniczno-inwestycyjnych.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Pruchnowo.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.