Informacje dot. stanu gospodarki odpadami udostępione na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu porzadku i czystości w gminach

   Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 do zadań własnych gminy należy udostepnienie informacji z zakresu gospodarki odpadami  tj. o:

  1. podmiotach  odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z tereny danej gminy,
  2. miejscu zagospodarowania przez ww.podmioty zmieszanych odpadów komunelnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowni
  3. osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku  innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegającuch biodegradacji przekazywanych do składowania,
  4. punktach slektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  5. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny