Jesteś tutaj:   

PETYCJE

Petycje - informacja

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji - Przedmiotem petycji kierowanej do Burmistrza Gminy Kłecko może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Burmistrza.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także:

  • imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu,
  • miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.

2) wskazanie adresata petycji,

3) wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot. 

Nadawca petycji.

Petycje mogą składać:

 • obywatel lub grupa obywateli,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli, 
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym, 
 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.  

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję). 

Lista wiadomości