NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2020 r.

 

Burmistrz Gminy Kłecko – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 oraz art. 20 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym
i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Kłecko, w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko oraz opublikowane na stronie internetowej www.klecko.pl  i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłecko.

Informacja dotycząca naboru zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie od
15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
  1) być pełnoletnim,
  2) zamieszkiwać na terenie Gminy Kłecko,
  3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 1. Ważne informacje dla składających oferty:
 1. Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Gminy Kłecko wynosi 1.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Termin szkolenia w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależna od sytuacji epidemicznej w kraju.
  W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.
 3. Szkolenie obejmuje przekazanie informacji o:
  a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
  b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
  c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
 4. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 5. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
  W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
 6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają od Urzędu Gminy informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu
  pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych,
  zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
 8. Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
 9. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych.
 10. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:

a)      37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego,

b)      20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych
z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;

UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatami, którzy uzyskają najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

 1. Oferta na rachmistrza terenowego winna zawierać:
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub adres uczelni w przypadku studentów – wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1;
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata);
 3. Oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w punkcie 1 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

 

4.Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać osobiście lub doręczyć listownie, na adres: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego –  Spis Rolny 2020”.
 4. Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy,
  w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
 5. Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku”.  
 6. Dodatkowych informacji udziela Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego: Dawid Braciszewski – tel. 61 427 01 25 wew. 206.

 

Burmistrz Gminy Kłecko – Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Adam Serwatka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[1] (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako Generalny Komisarz Spisowy z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 35 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775).
 • 6. ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na zapewnieniu optymalnej organizacji procesu naboru oraz bezpieczeństwa pracy przy wykorzystaniu aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne służącej także do przeprowadzenia egzaminu testowego, o którym mowa w art. 35 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. 3 tygodni od dnia zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.
 2. po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem naboru przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.
 3. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. przenoszenia danych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)