Podstawa prawna i formularz do wnoszenia uwag i opinii

 


Podstawy prawne konsultacji.

 

    Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze wskazanej w wyżej wymienionej ustawie zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta odbywa się między innymi poprzez konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

    W związku z powyższym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska Gminy Kłecko Uchwałą Nr XXXV/237/10 z dnia 20 września 2010r. określiła sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach.

    Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), których działalność statutowa dotyczy projektów konsultowanych uchwał. Uwagi i opinie dotyczące konsultowanych projektów należy wnosić w formie pisemnej na formularzu, dostępnym w BIP Urzędu (wzór do pobrania poniżej). Dopuszcza się również przesłanie opinii drogą elektroniczną – opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa (podpis elektroniczny). Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłoszonym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe podmiotu. Stanowiska anonimowe lub dostarczone do siedziby Urzędu po terminie konsultacji lub niezwierające w/w dokumentów, nie będą rozpatrywane.