II Konkurs 2021 r.

Zarządzenie Nr I/III/2021

Burmistrza Gminy Kłecko
z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oraz § 2. UCHWAŁA NR XXIX/201/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2021 rok Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, określonych w  Programie współpracy na 2021 rok Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w następujących sferach pożytku publicznego:

1) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 (załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia).

2) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia).

3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia).

4)  Turystyka i krajoznawstwo  (załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia).

5) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (załącznik nr 5 niniejszego zarządzenia).

6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (załącznik nr 6 niniejszego zarządzenia).

§ 2.

Warunki konkursu oraz rodzaj zadania publicznego zlecanego do realizacji określają załączniki nr 1,2 3,4,5 i 6 do zarządzenia.

§ 3.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

§ 4.

Z organizacjami, których zadania uzyskają wsparcie, zostaną podpisane umowy.

§ 5.

Organizacje, które w wyniku konkursu uzyskają wsparcie, po zrealizowaniu zadania zobowiązane są do złożenia sprawozdania.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko oraz na stronie internetowej www.klecko.pl.

 

Adam Serwatka 
Burmistrz Gminy Kłecko

 

Pliki do pobrania:

zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik

Oświadczenie o niedziałniu w celu osiągania zysku

Wzor_Oswiadczenia_o_posiadaniu_wlasnego_rachunku_bankowego

Wzor_Oswiadczenia_o_toczacych_sie_postepowaniach

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO