Konkurs 2021 r.

 Zarządzenie Nr 5/II/2021

Burmistrza Gminy Kłecko
z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oraz § 2. UCHWAŁA NR XXIX/201/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2021 rok Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

§ 1. 

 Ogłaszam otwarty konkurs ofert, w formie wsparcia, na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonego w  Programie współpracy na 2021 rok Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2.

Warunki konkursu oraz rodzaj zadania publicznego zlecanego do realizacji określa załącznik do zarządzenia pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

§ 3.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

§ 4.

Z organizacjami, których zadania uzyskają wsparcie, zostaną podpisane umowy.

§ 5.

Organizacje, które w wyniku konkursu uzyskają wsparcie, po zrealizowaniu zadania zobowiązane są do złożenia sprawozdania.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko oraz na stronie internetowej www.klecko.pl.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-1

Oświadczenie o niedziałniu w celu osiągania zysku

Wzor_Oswiadczenia_o_posiadaniu_wlasnego_rachunku_bankowego

Wzor_Oswiadczenia_o_toczacych_sie_postepowaniach

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-5