Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

Burmistrza Gminy Kłecko

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego

Działając na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zmianami), Uchwały nr XLIV/249/17 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w następujących sferach pożytku publicznego:

 

  1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia).
  2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia).
  3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia).
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia).
  5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego (załącznik nr 5 niniejszego zarządzenia).
  6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (załącznik nr 6 niniejszego zarządzenia).

 

§ 2

Oferty należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 niniejszego zarządzenia w terminie określonym w załącznikach dla poszczególnych konkursów.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

(-) mgr Adam Serwatka