Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 1/2020
Burmistrza Gminy Kłecko

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zmianami), Uchwały nr XVIII/111/19 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia na rok 2020 Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§ 1. 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w następujących sferach pożytku publicznego:

1) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia).

2) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia).

3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia).

4) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia).

5) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (załącznik nr 5 niniejszego zarządzenia).

6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (załącznik nr 6 niniejszego zarządzenia).

§ 2. 

Oferty należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 niniejszego zarządzenia w terminie określonym w załącznikach dla poszczególnych konkursów.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                 

Burmistrz Gminy

Adam Serwatka