Konsultacje projektów programów współpracy

Projekt programu na 2022 r.

Burmistrz Gminy Kłecko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag/opinii do projektu  uchwały w sprawie przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

W/w program oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronie BIP Kłecko lub w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwoty planowanej na ich realizację. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2022.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu należy przesyłać w ciągu 14 dni od daty poddania projektu uchwały konsultacji w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 , 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres: klecko@klecko.pl lub b.borowiak@klecko.pl

Opinia przesłana drogą elektroniczną wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa – podpis elektroniczny.

                                                                                                                    Burmistrz Gminy

                                                                                                                    Adam Serwatka

 

 

Lista wiadomości