Projekt programu na 2012r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

       Burmistrz Gminy Kłecko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag/opinii do projektu „Program współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

W/w program oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronie http://www.klecko.pl/biuletyn-informacji-publicznej/pozytek-publiczny.html  lub w Urzędzie Miejskim w Kłecku pokój nr 2 – II piętro.

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na uch realizację. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2012.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu należy przesyłać do dnia 04 listopada 2011r. (piątek) na adres Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 12 , 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres rada@klecko.pl

Opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa – podpis elektroniczny.

       Burmistrz Gminy Kłecko

        (-) Marek Kozicki


Załączone dokumenty :